Научете повече за конкурса
Научете повече за състава на журито
Условията, на които всеки участник трябва да отговаря

Минимални изисквания към фирмите участници за допускане до участие в първи етап:

1. Приходи от продажби на продукция, стоки или услуги минимум 1 милион лева (удостоверява се чрез финансовите отчети за 2009 и 2010);

2. Липса на данъчни задължения към държавата (удостоверява се с документ издаден от НАП).

3. Профил на компанията на която сте собственик или мениджър, който да съдържа:

 • Фирмена/и регистрация/и;
 • Централен офис, управление и представителства;
 • Дейност – търговия, производство, услуги и др.;
 • Брой заети лица в компанията - средносписъчен състав;
 • Собственост;
 • Предмет на дейността на фирмата управлявана от собственика или мениджъра, наличие на внедрена/и и работеща/и система/и за управление на качеството, инвестиции вложени в офиси, производствени халета, технологии, машини, софтуер, подобряване условията на труд и др.

Забележка:  За жените, които се състезават в конкурса в категория  ЖЕНА МЕНИДЖЪР  изискването е да бъдат управители на целия бизнес, а в категория ЖЕНА ПРЕДПРИЕМАЧ да притежават и контролират  поне 50% от дяловете и/или акциите на дружеството, или да имат право на глас в управителния орган.

Втори етап: Събеседване с журито за допуснатите от първи етап кандидатки относно наличие на добри управленски практики за управлението на тяхната компания и човешкия капитал.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

 1. Финансов отчет за 2009 и 2010 г. на компанията, в това число отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс за 2009 и 2010;
 2. Документ от НАП удостоверяващ липсата на данъчни задължения;
 3. Автобиография;
 4. Профил на компанията
 5. Декларация – Приложение 1

Краен срок за получаване на документи за участие – 30 април 2011 г.

Важи пощенското клеймо!

Документи за участие се приемат на адрес:

Клуб на жените  предприемачи и мениджъри в България

ул. „Петър Панайотов” № 12А

1204 София

лично или чрез куриер/поща с обратна разписка,

както и на електронната поща на клуба wemb.club@gmail.com