Научете повече за нас
Устав на жените предприемачи и мениджъри в България
Управителен съвет и председател на клуба
Кандидатствайте за членство в клуба

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Сдружение “КЛУБ НА ЖЕНИТЕ-ПРЕДПРИЕМАЧИ И МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ”, наричано за краткост в настоящия устав “КЛУБЪТ”, е юридическо лице, което се учредява и регистрира на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Клубът е доброволна, неправителствена, демократична, независима, необвързана политически организация с идеална цел. Организацията обединява дееспособни физически лица - български и чуждестранни, жени, които се занимават с предприемачество, мениджмънт и бизнес или чрез дейността си имат отношение към тях и които приемат този устав, целите и задачите на организацията.

(3) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(4) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението.

(5) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е “КЛУБ НА ЖЕНИТЕ-ПРЕДПРИЕМАЧИ И МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ”.

(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

(3) Наименованието на клоновете на сдружението по региони се образува, като към наименованието на сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на сдружението са: гр. София -1000, община “Средец”, ул. “Парчевич” № 42

Срок

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността

Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в отстояване и утвърждаване правата и интересите на жените в бизнеса, за създаване на контакт между тях, с цел бъдещо сътрудничество и партньорство чрез всякаква дейност, незабранена от закона.

Основни цели на сдружението

Чл. 6. Основни цели на сдружението са:

1. Представяне, популяризиране и утвърждаване ролята на жената в бизнеса сред членовете на Клуба;

2. Утвърждаване приноса на жената – предприемач и мениджър в развитието на икономиката на страната;

3. Съдействие на членовете на Клуба за разширяване на тяхната дейност чрез създаване на контакти между членовете, условия за обмяна на информация, бизнес-сътрудничество и партньорство;

4. Сътрудничество с други неправителствени организации, занимаващи се с образование, патриотично възпитание, квалификация и преквалификация на подрастващото поколение – неразделна част от семейството и бъдещето за развитие на фамилния бизнес;

5. Отстояване и защита на гарантираните от Конституцията, законите на страната и международните договори права на жените;

6. Участие в обсъждания и изготвяне на предложения за усъвършенстване на законодателството, свързано с ролята и дейността на жената – предприемач;

7. Участие на членовете на Клуба в международна обществена дейност;

8. Утвърждаване принципите на лоялност и коректност в бизнес – отношенията;

9. Осигуряване на възможности за професионална квалификация и творческо усъвършенстване на своите членове;

10. Клубът чрез дейността си се стреми да бъде партньор на централните и местни държавни и неправителствени организации и да им съдейства при осъществяване на функциите им в областите, предмет на дейност на Клуба.

Задачи и средства за постигане на целите на сдружението

Чл. 7. Задачите и средствата, чрез които сдружението ще постига своите цели, са:

1. Организиране и провеждане на събирания периодично на всеки месец;

2. Набиране и анализиране на информация, необходима за дейността на Клуба;

1. Извършване на журналистически разследвания, социологически проучвания, организиране на курсове, семинари, дискусии, прожекции на филми с познавателен и образователен характер, срещи с изявени жени от бизнеса от страната и други държави и др.

4. Създаване и поддържане на вътрешни и международни контакти с правителствени и неправителствени организации за подпомагане изявите на членовете си;

5. Осъществяване на инициативи, произхождащи и свързани с основните цели и участие в организиране на мероприятия, свързани с образованието и патриотичното възпитание на младите хора;

6. Организиране и подпомагане участието на членовете на Клуба в международни проекти;

7. Информиране обществеността за постиженията и тенденциите в развитието на бизнеса и ролята на жената в бизнеса при съвременните условия;

8. Развиване на международна дейност и популяризиране постиженията на своите членове в страната и чужбина, с цел издигане на авторитета на българската жена в бизнеса;

9. Организиране на срещи и обмен на опит между български и чуждестранни организации на жени в бизнеса;

10. Привличане за сътрудничество и партньорство граждани и организации, съпричастни към проблемите на дейността на жените, занимаващи се с бизнес;

11. Организиране на тематични и цялостни демонстрации на постиженията на членовете си с цел популяризиране на достиженията им;

12. Организиране на различни видове разрешени от закона дейности за реализиране на приходи, с цел осъществяване целите и дейността на Клуба /сдружението/.

 

ІІ. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица, които работят за осъществяване на целите и задачите на сдружението. Учредителите на сдружението са негови членове по право.

(2) Членството в сдружението е редовно и почетно:

а/. Редовни членове на Клуба са по желание бизнесдамите от конкурса на в-к “Ние, жените”. Редовен член може да бъде и всяко пълнолетно и дееспособно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

б/. Почетни членове на Клуба могат да бъдат лица, които са изявени личности в областта на бизнеса, утвърдени имена в обществения живот на страната, в професионалната, научна, културна и др.сфери.

Чл. 9. Всеки член на сдружението има право:

1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;

2. да бъде избиран в неговите органи на управление;

3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;

4. да бъде информиран за дейността на сдружението;

5. да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му;

6. да се ползва от безплатна експертна помощ и защита от организацията по въпросите – предмет на дейност на сдружението;

7. да се ползва от услуги и улеснения, които сдружението предоставя на членовете си.

Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:

1. да внася редовно членския си внос в размер, по ред и начин, определени в чл.15 ал. (1);

2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет;

4. да не нанася вреди на сдружението и да не изнася поверителна информация.

Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Придобиване на членство

Чл. 12. Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Прекратяване на членство

Чл. 13. (1) Членството се прекратява:

1. доброволно - с едностранно волеизявление до сдружението;

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3. с изключване;

4. при отпадане, съгласно ал.(4).

(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния счетоводен отчет от Общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението. Определяне на размера на вземането се извършва по реда, определен от настоящия устав.

(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

(4) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

 

ІІІ. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл. 14. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, дарения, помощи, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

Източници на средства на сдружението

Чл. 15. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Членският внос е в размер на 300 (триста) лева. Същият и се заплаща на две равни вноски  (или еднократно по желание за годината)

(2) По решение на Общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с обикновено мнозинство от членовете на сдружението.

(3) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

(4) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от Общото събрание на сдружението.

(5) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Стопанска дейност

Чл. 16. (1) Сдружениетоза осъществяване на целите и задачите си, може да извършва всякаква стопанска дейност, свързана с основния му предмет, която не противоречи на закона.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

Покриване на загуби

Чл. 17. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с обикновено мнозинство от всички членове на сдружението.

 

ІV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението

Чл. 18. Органите на сдружението са: Общо събрание, Управителен съвет и Контролен съвет.

Състав на Общото събрание

Чл. 19. В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

Представителство

Чл. 20. (1) Членовете участват в Общото събрание лично или изрично от упълномощено лице.

(2) Пълномощник на физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 21. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на сдружението;

2. приема други вътрешни актове;

3. преобразува и прекратява сдружението;

4. приема и изключва членове;

5. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Контролния съвет и определя възнагражденията им / при налични парични фондове и в случай, че бъде взето решение за раздаване на такива/;

6. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

7. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;

8. взема решение за откриване и закриване на клонове в отделни региони в страната;

9. взема решение за участие в други организации;

10. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

11. обсъжда и приема проекти, с които кандидатства за финансиране;

12. приема бюджета на сдружението;

13. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;

14. приема отчета за дейността на Управителния съвет и Контролния съвет;

15. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;

16. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква и по искане на една трета от членовете на сдружението.

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана-съобщение за събранието с обявения дневен ред, връчвана на членовете срещу подпис в едноседмичен срок преди датата на събранието..

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание.

Право на сведение

Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, следва да бъдат предоставени на разположение на членовете при поискване безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 25. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират пред председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Право на глас

Чл. 27. Всички членове имат право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл. 28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.

3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

Мнозинство

Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

(2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения

Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол

Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и поканата–съобщение за свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет

Чл. 32. (1) Сдружението се управлява от Управителен съвет и се представлява от Председател и Зам.председател, избрани измежду членовете му.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(3) Първият Управителен съвет, определен в учредителния протокол, е с мандат от 3 (три) години.

(4) Управителният съвет е в състав от 7 (седем) члена, които са членове на сдружението.

(5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет трябва да:

1. имат постоянно местоживеене в страната;

2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;

3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду си. Те избират Председател и Заместник-председател от членовете си, като им делегират права да представляват сдружението.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Управителният съвет приема правила за работата си.

(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

(7) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала и други вътрешни правила на сдружението.

(8) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

(9) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.

(10) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението.

(11) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

(12) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

Чл. 35. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 34, ал. 8 - 9 от устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.

(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

1. съществена промяна на дейността на сдружението;

2. съществени организационни промени;

3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;

4. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

Чл. 36. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 37. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Контролен съвет

Чл. 38. (1) Контролният съвет се състои от двама души, избрани от Общото събрание за срок от 5 /пет/ години.

(2) Контролният съвет контролира набирането и изразходването на средствата и използването на имуществото на сдружението. Същият има право да извършва финансови ревизии, които приключват с ревизионен акт.

(3) Контролният съвет докладва резултатите от дейността си пред Общото събрание на сдружението.

Книги на дружеството

Чл. 39. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги..

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, паспортни данни, професията и занятието им.

V. КЛОНОВЕ

Чл. 40. (1) С решение на Общото събрание се откриват и закриват регионални клонове извън седалището на сдружението в други населени места в страната. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на регионалния управител.

(2) Клоновете не са юридически лица. Те извършват дейностите, определени в Устава, ръководят се от управители, които участват в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас.

(3) Клоновете водят книги за дейността си и най.малко веднъж годишно управителят на клона представя отчет за дейността на клона и изразходваните средства.

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Основания за прекратяване

Чл. 41. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

 

VІІ. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 42. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението, при спазване изискванията на чл. 43 от ЗЮЛНЦ.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя съгласно чл. 44 от ЗЮЛНЦ.

(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

 

VІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 43. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 44. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали членове - учредители на Общо събрание на сдружение с нестопанска цел “КЛУБ НА ЖЕНИТЕ – ПРЕДПРИЕМАЧИ И МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ “, състояло се на 19.05.2003 г. в гр. София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав на списъка на всички присъствали членове – неразделна част от него /Устава/ и протокола от Общото събрание.